VELETRHY VYBAVENÍ PRO LABORATORNÍ A PROCESNÍ ANALÝZY
5.–6. ČERVEN 2024 • PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

MENU

NOMENKLATURA VELETRHU

Laboratorní přístroje, vybavení, pomůcky a spotřební materiál
 1. Laboratorní nábytek, konstrukční a stavební prvky
 2. Digestoře, ventilace a likvidace škodlivých výparů
 3. Čerpací technika, vývěvy a kompresory
 4. Úprava vody v laboratoři, iontoměniče, membrány, RO
 5. Myčky laboratorního skla a čisticí prostředky
 6. Sušárny, pece, temperační a chladicí komory
 7. Lázně, ohřívací a chladicí systémy, kryotechnika
 8. Technika pro laboratorní a poloprovozní zkoušky
 9. Laboratorní sklo a skleněné aparatury
 10. Reaktory, autoklávy, míchačky, třepačky a centrifugy
 11. Laboratorní mlýny, drtiče, dispergátory, emulgátory a homogenizátory
 12. Dávkovací, vzorkovací a titrační soupravy a systémy
 13. Měření pH, vodivosti a potenciálů ISE, elektrody a sondy, pufry
 14. Analytické váhy a předvážky
 15. Měření teploty a tepelných veličin, regulace teploty
 16. Měření a stanovení fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností látek
 17. Plastové laboratorní potřeby
 18. Plyny a jejich směsi, tlakové láhve, kapalné plyny
 19. Shromažďování odpadu a jeho likvidace
 20. Bezpečnostní systémy a ochranné pomůcky, protipožární technika
Analytická technika a instrumentace
 1. Chromatografická technika a příslušenství
 2. Spektrometrie a příslušenství
 3. Fotometry
 4. Mikroskopická technika a vybavení pro zpracování obrazu
 5. Přístroje pro stanovení fyzikálních vlastností látek a materiálovou analýzu
 6. Analytické přístroje pro stanovení obsahu prvků a sloučenin
 7. Vybavení pro sítovou analýzu, měření velikosti, porozity a počtu částic
 8. Přístroje pro měření kvality půdy, vody a ovzduší
 9. Systémy a zařízení pro odběr a přípravu vzorků
 10. Monitoring pracovního a životního prostředí
 11. Laboratorní technika pro biologické materiály
 12. Speciální vybavení pro přípravu a uchovávání vzorků
 13. Aseptické a hygienické pomůcky a spotřební materiál
 14. Aseptické boxy a čisté komory, čištění vzduchu
 15. Zařízení pro biochemické preparace a bioanalýzu
 16. Elektroforéza a vybavení
 17. Technologie pro molekulární a genové inženýrství
 18. Informační systémy pro bioanalytiku, modelování a výpočty
 19. Biochemikálie, kultury, protilátky, diagnostika a biosenzory
 20. Zneškodňování biochemických vzorků, opatření proti jejich zneužití
 21. Testovací stroje a přístroje pro mechanoskopické zkoušky
 22. Přístroje pro měření vlastností taveniny
 23. Přístroje pro měření mechanických veličin a geometrických rozměrů
 24. Přístroje pro měření rheologických charakteristik a viskozimetrie
 25. Solné a klimatizační komory
 26. Normalizace, metrologie, řízení a kontrola jakosti
 27. Dokumentace a ochrana dat, nosiče dat
Procesní analýza a instrumentace, poloprovozní výroba
 1. Procesní instrumentace a analýza
 2. Zařízení vstupní/výstupní a procesní kontroly
 3. Software pro sledování kvality výroby
 4. Poloprovozní zařízení
 5. Automatické testovací systémy
Chemikálie, referenční materiály, reagencie a diagnostika
 1. Chemikálie pro obecné použití
 2. Speciální a čisté roztoky a chemikálie pro analytické metody
 3. Diagnostické soupravy a sady, CRM a příslušenství
 4. Pomocné látky a spotřební materiál
 5. Značené chemikálie a farmaka, radioizotopy, dozimetrie
 6. Označování vzorků, bezpečnostní listy
 7. Zacházení s nebezpečnými látkami a opatření proti jejich zneužití
Zpracování dat a dokumentace
 1. Systémy sběru a vyhodnocení dat
 2. LIMS
 3. Systémy pro archivaci a organizaci v laboratořích
 4. Systémy pro označování
 5. Zabezpečení dat
 6. Ostatní software
Služby laboratoří
 1. Analytika životního prostředí
 2. Biochemické rozbory
 3. Znalecké posudky a rizikový management
 4. Contract research/manufacturing
 5. Informační servis
 6. Poradenství, legislativa a certifikace laboratoří
Literatura, časopisy, informační zdroje, databáze
Servis a opravy laboratorní techniky