TRADE FAIRS FOR LABORATORY & PROCESS ANALYSIS EQUIPMENT
05–06/06/2024 • PVA EXPO PRAGUE(CZ)

MENU

Ochrana osobních údajů

Základní informace 

Provozovatelem internetových stránek www.laborexpo.cz je společnost CHEMAGAZÍN s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (autorskému dílu).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.laborexpo.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky. 

Způsob užívání  

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679, v znění účinném od 25.5.2018. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy předepsané informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn. 

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. 

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.laborexpo.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek. 

Omezení odpovědnosti Provozovatele 

Některé z informací publikovaných na stránkách www.laborexpo.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel vyvinul maximální úsilí, aby ověřil správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.laborexpo.cz, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek, tzn. www.laborexpo.cz

Kódy třetích stran 

Na našich stránkách používáme kódy od společností MAXX Creative s.r.o. a Google LLC, které nám pomáhají anonymně analyzovat, jak se uživatelé na stránkách chovají.

Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na  webových stránkách Google.  Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče, který naleznete na webových stránkách Google

Cookies 

Cookies jsou malé soubory, které příslušné internetové stránky nebo poskytovatel služeb převádí prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na Váš pevný disk (povolíte-li tuto funkci) a které umožňují příslušným internetovým stránkám nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určitou informaci. 

Soubory coookies používáme proto, abychom mohli lépe porozumět uživatelským preferencím, a to za jejich využitím při další uživatelské návštěvě, dále za účelem umísťování reklamy a shromažďování souhrnných dat o provozu stránek a jejich interakci tak, abychom byli schopni nabídnout ty nejlepší nástroje a služby. Soubory cookies jsou shromažďovány tak, aby dokázaly identifikovat zdroj konkrétní návštěvy nebo poskytnout přizpůsobené prohlížení stránek.

Závěrečná ustanovení 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných společností CHEMAGAZÍN s.r.o. nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a  uživatelem. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky užívání stránek www.laborexpo.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 1.1.2021.

Vaše údaje, bez ohledu na jejich soukromou nebo veřejnou povahu, nebudou bez Vašeho souhlasu prodávány, měněny nebo předávány dalším společnostem za jiným účelem, než za cílem dodání objednaného produktu nebo služby.